Kurrikula

 
Plani mësimor është ai i miratuar nga MASH për institucionet parashkollore. Programet dhe tekstet janë në zbatim të standarteve të përmbajtjes në arsimin parashkollor dhe janë të mbështetura në këto dokumente themelore të publikuara nga Instituti i Zhvillimit të Arsimit ( IZHA):


Gjithashtu mbështetemi në “Standartet e arritjes në arsimin parashkollor”, materialet e seminareve kombëtare rajonale të zhvilluara periodikisht gjatë vitit shkollor nga Save the Children, te të gjitha botimet nga Instituti i Kurrikulave dhe Standardeve (IKS) dhe Qendra e Trajnimit dhe Kualifikimit për Arsimin (QTKA).
Kurrikula jonë fokusohet në zhvillimin mendor, fizik, social e psikologjik të fëmijës, duke e ndarë procesin mësimor në këto seksione:

1. Zhvillimi gjuhësor
2. Zhvillimi matematikor
3. Zhvillimi shkencor
4. Zhvillimi social dhe personal
5. Edukimi artistik
6. Edukimi fizik dhe shëndetësor

Me këtë kurrikulë të pasur e cila rinovohet çdo vit, ne mendojmë për më të mirën e tyre. Në këtë mënyrë ata do të jenë fëmijë të zgjuar, nxënës të kompletuar dhe qytetarë të mirë të së ardhmes!
 
 
 
 
 
 
 

Foto